Лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ние се отнасяме сериозно към защитата на Вашите лични данни и се придържаме към правилата на приложимите закони за защита на данните, по-специално Регламента за защита на данните на ЕС (EU-DSGVO) и Закона за защита на личните данни, както и тази политика за поверителност.

Лични данни са всяка информация, която се отнася до идентифициране или възможността за  идентифициране на физическо лице.

Тази политика за поверителност ви дава преглед,  какъв тип лична информация се събира и за каква цел се използва.

1. Име и данни за контакт на администратора

Име: Илия Пенчев

Фирма; Крилия ООД

Стара Планина 17

6140 Крън

Телефон: 0886315599

E-Mail: info@tradefy.eu

Уебсайт: tabelka.bg

 

2. Събиране и съхраняване на лични данни, както и естеството и целта на тяхното използване

а) Когато използвате нашия tabelka.bg  магазин за целите на договор

При използване на нашия tabelka.bg магазин, например чрез подаване на оферти или приемане на нашите оферти, ние обработваме личните данни, които предоставяте, единствено с цел иницииране на договор или изпълнение на договора.

Oбработването на данни се изисква за сключване или изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна или за изпълнение на преддоговорни мерки, които се извършват по искане на субекта на данните.

При използване на нашия tabelka.bg магазин ще бъдат обработени следните лични данни:

• Име и фамилия (фирма: фирма)

• Адрес

• Телефонен номер (номер на стационарен телефон и / или мобилен номер)

• Номер на факс (само ако е налице)

• Имейл адрес

• IBAN (само ако е необходимо за обработка на плащанията)

• Номер на кредитна карта и контролна цифра (само ако е необходима за обработка на плащанията)

Обработката на тези данни се извършва с цел изпълнение на договорните задължения, по-специално за изпращане на стоката, за обработка на плащането, вкл. фактуриране, обработване на всякакви гаранционни претенции и всякаква свързана с вас кореспонденция.

б) За контакт

Можете да ни изпратите вашите въпроси, коментари и т.н. чрез tabelka.bg или собствено имейл съобщение. Ако използвате собственото си имейл съобщение, вашият e-mail адрес и име са задължителни, за да знаем на кого да отговорим; 

Можете по ваша преценка да предоставите допълнителна информация. Когато използвате формуляр за влизане в tabelka.bg, задължително е да предоставите необходимата информация, за да можем да ви отговорим.

Правното основание за обработване на данни е вашето доброволно предоставено съгласие (член 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от Директивата на Европейския Съюз за защита на данните (EU GDPR)).

Личните данни, събрани от нас като част от друг контакт, ще бъдат изтрити след завършване на заявката, която сте направили.

3. Оповестяване на данни на трети лица

Предаването на личните ви данни на трети страни за цели, различни от изброените по-долу, не се извършва. По-специално, без вашето изрично съгласие, никакво разкриване пред трети страни, напр. за рекламни цели.

Ние споделяме вашата лична информация само с трети страни, ако:

• Вие отговаряте на чл. 6, ал. 1 стр. 1 лит. а) сте дали изрично съгласие на EU-DSGVO;

• това съгласно чл. 6, ал. 1 изречение 1 лит. б) EU-DSGVO се изисква за уреждане на договорни отношения с вас, например на кредитни институции за уреждане на договорно договорените плащания, на корабни и транспортни компании за целите на транспортиране на стоки, включително проследяване на доставките, в случай на неизпълнение на договорени плащания за целите на правоприлагането Адвокати и фирми за правни услуги; с участието на компании за платежни услуги, ние Ви информираме за това отделно;

• в случай че оповестяването по чл. 6, ал. 1 изречение 1 лит. в) БВП на ЕС е правно задължение; или

• оповестяването по чл. 6, ал. 1 изречение 1 лит. е) от Европейския Съюз за преструктуриране (GDPR) се изисква да предявява, упражнява или защитава правни претенции и няма причина да се предполага, че имате предимно законен интерес да не разкривате своите данни.

 

4. Срок на съхранение и изтриване на данни

Вашите лични данни по-специално ще бъдат заличени веднага след като вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин. Впоследствие данните ще бъдат изтрити, освен ако съхраняването е необходимо за изпълнение на правно задължение, което изисква обработка съгласно правото на Съюза или на държава-членка, на което е подчинен администраторът или за целите на принудително изпълнение, преследване или защита на правни искове. Законово задължение са задължителните задължения за съхранение, например 10 години (за счетоводни данни, включително данни за нареждане и плащане) или 6 години (за търговска кореспонденция). По време на периода на задържане данните ще бъдат блокирани, след което ще се бъдат изтрити.

5. Засегнати права

Клиентът има право,

• съгласно чл. 7 (3) ЕС-DSGVO ви е дал съгласието си за отмяна срещу нас по всяко време. В резултат на това не ни е позволено да продължим обработката на данни въз основа на това съгласие за в бъдеще. Законосъобразността на обработката на данните се извършва, докато отмяната остане незасегната от Вашата отмяна;

• в съответствие с чл.З а да поискате информация за вашите лични данни, обработени от нас. Тук можете да разберете за целите на обработването, категорията на личните данни, категориите получатели, на които са разкрити вашите данни, или планирания период на съхранение, правото на коригиране, заличаване, ограничаване на обработката или възражението, наличието на Правото на подаване на жалби, източника на техните данни, ако не са събрани от нас, и наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и, когато е уместно, съдържателна информация за техните данни;

• в съответствие с чл. 16 EU-DSGVO, за незабавно изискване за коригиране на неточни или пълни лични данни, съхранявани при нас;

• в съответствие с чл. 17 EU-GDPR, да поиска изтриването на личните ви данни, съхранявани от нас, освен ако обработването е за упражняването на правото на свобода на изразяване и информация, за изпълнение на правно задължение, по съображения от обществен интерес или за твърдение изисква се упражняване или защита на правни искове;

• в съответствие с чл. 18 EU-DSGVO да поиска ограничаване на обработката на личните ви данни, доколкото точността на данните се оспорва от вас, обработването е незаконно, но вие отхвърляте тяхното изтриване и вече не се нуждаете от данните, утвърждаване, упражняване или защита на правни претенции или сте възразили срещу обработката в съответствие с чл. 21 GDPR;

• съгласно чл. 20 EU-GDPR, за да получават личните ви данни, предоставени ни в структуриран, стандартен и машинно четим формат или да изискват предаване до друго отговорно лице;

• в съответствие с чл. 77 ЕС-GDPR да подаде жалба до надзорен орган. Компетентният надзорен орган е Комисия за защита на личните данни; София 1592, бул. „Цветан Лазаров“ №2, http://www.cpdp.bg/