ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Доставките, услугите и офертите се правят въз основа на Общите условия на tabelka.bg и нашите Общи условия в тяхната версия, валидна към момента на поръчката.

Индивидуалните договорни споразумения имат предимство пред общите условия.

Условията за защита на личните данни може да бъдат намерени в приложението към настоящите Общи условия.

1. Сключване на договора / покупката

(1).  Покупка през пазарската кошница 

С натискане на бутона "КУПИ" на страниците можете да поставите стоки, които искате да закупите в "Количката за пазаруване". Можете да използвате съответния бутон в лентата за навигация, за да отворите " Количката за пазаруване " и да направите промени там. След като извикате страницата натиснете бутона "Плащане" и след като изберете или въведете желания адрес за доставка и метод на плащане, всички данни за поръчката ще бъдат показани на страницата с резюме на поръчката. Ако сте избрали "PayPal" като начин на плащане, първо ще бъдете доведени до прозореца за влизане в PayPal. Ако сте се регистрирали успешно в PayPal, ще бъдете пренасочени към страницата за обобщение на tabelka.bg. Преди да подадете поръчката, имате опцията, цялата информация да се преразгледа отново, да се промени, включително използвайки функцията "обратно" на интернет браузъра, ако е необходимо, да отмените покупката. С натискане на бутона "Приключи" обявяваш правно обвързващо приемане на офертата, с което се сключва договор за продажба. 

(2).  След сключване на договора автоматично ще получите имейл с допълнителна информация за изпълнението на договора.

 (3).  В допълнение, ние се позоваваме на условията на договора и отделните технически стъпки към Общите условия на tabelka.bg, които ще намерите в края на всяка страница на tabelka.bg 

2. Избор на право

Правото на Република България се прилага по отношение на договорните отношения между договарящите страни. От този избор на право са изключени задължителните разпоредби за защита на потребителите в страната, в която клиентът има обичайно местопребиваване. Прилагането на Конвенцията на ООН за продажбите (CSIG) е изключено.

3. Цени / транспортни разходи

(1) Цената, която е обявена от страната на продавача е с включен данък  добавена стойност. Освен това, ние Ви информираме на страницата с офертата дали и с каква сума се натрупват допълнителни разходи  към  цената на продукта.

(2) Всички стоки се доставят в границите на България. Доставка до други държави се извършва, само ако това е посочено от на страницата с предложението.

(3) Плащането се извършва предварително по опция на купувача (банков превод или Paypal) или - само за България - чрез наложен платеж (плащане в брой на доставчика на транспортни услуги при доставка на стоки).

Доставката се извършва от доставчик на услуги по наш избор. Обикновено това са Спиди или Еконт

4. Информация относно дистанционните продажби.

(1) Описанието на стоките е представено в платформата tabelka.bg.

(2) Указанията за вашето законно право на отказ като потребител, изключения от правото на отказ,  формата за прекратяване на сделката, последствията от оттеглянето, в това число връщането на продукта, разходите за връщане и връщане на стойността, ще намерите в подробната оферта на tabelka.bg в параграфа правото на отказ.

(3) Информация за опциите за доставка и плащане може да бъде намерена в списъка на tabelka.bg.

(4) Ние не предоставяме обслужване на клиентите и не предоставяме сами гаранции.

(5) Не е налице процедура за извънсъдебно оплакване или обжалване, на която сме обект.

5. Процедура за разрешаване на потребителски спорове

От 09.01.2016 г. Регламент (ЕС) № 524/2013 (Регламент за ОРС) влезе в сила по отношение на онлайн разрешаването на спорове в областта на потребителите. Той се прилага за извънсъдебно разрешаване на спорове относно договорни задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби или договори за онлайн услуги между потребители и онлайн търговци на дребно, и има за цел постигането на високо ниво на защита на потребителите на европейския вътрешен пазар. Възможността за онлайн разрешаване на спорове би трябвало да предлага просто, ефективно, бързо и рентабилно извънсъдебно разрешаване на спорове. Iзползване на платформата на ОС е безплатно,

Връзка към платформата на ОС на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Нашият e-mail адрес е: info@tradefy.eu

6. Информация за електронната търговия

(1). Технически стъпки за сключване на договора

Вижте раздел 1 от Общите условия и Общите условия на tabelka.bg, които ще намерите в края на всяка страница на tabelka.bg 

(2). Корекция

Можете да коригирате вашите записи по всяко време по време на процеса на поръчка, като изберете бутона "Назад" в браузъра и след това направете съответните промени. Като затворите уеб браузъра, можете да прекратите целия процес по поръчката по всяко време. 

(3). Език

Езикът, който е на разположение за сключване на договора, е изключително български.

(4). Гаранция

Съществува законно право на гаранция за дефект за закупените стоки. Гаранционният срок (т.е. срокът на отговорност) за дефекти в стоката е 24 месеца за нови стоки и 12 месеца за употребявани стоки.

Гаранционният срок започва да тече от доставката на стоката до купувача.

Гаранцията не покрива нормалното износване на продукта.

7.  Запазване на правото на собственост

(1). Ние запазваме собствеността върху доставената стока до получаване на всички плащания по договора за покупка . Ако купувачът не изпълни своите договорни задължения, по-специално в случай на забава за плащане, ние имаме право да поискаме доставената стока и купувачът е длъжен да върне артикула.

(2). В случаи на цялостно или частично неплатена стока купувачът е длъжен да ни уведоми незабавно в случай на отнемане на обекта на покупка или опит за отнемане от трети лица по отношение на обекта на покупка, така че да можем да упражняваме правата си, произтичащи от запазване правото си на собственост.

8. Декларация за поверителност

Политиката за защита на личните данни и за прилагане на правилата за защита на личните данни може да бъде намерена в приложение към настоящите Общи условия.

9. Авторски права

Снимките, представени от нас в офертите и създадените от нас текстове, са защитени с авторско право. Копирането и публикуването на това (дори частично) е наказуемо според гражданското и наказателното право.

10. Забележка относно Закона за батериите (BattG)

Ако офертата включва батерии,вие сте длъжни да изхвърляте използваните батерии отделно. Моля, предайте го в общински пункт за събиране или в местния търговец на дребно. Батериите или акумулаторите, съдържащи замърсители, са маркирани със символ със зачеркнати кофи за боклук и химическия символ на замърсителя (напр. "Cd" за кадмий, "Pb" за олово, "Hg" за живак). Тези инструкции ще намерите и в придружаващите документи на пратката.

11. Транспортни повреди

(1) Ако стоките са доставени с очевидни транспортни повреди, моля, незабавно се оплачете от тези грешки на доставчика и се свържете с нас възможно най-скоро.

(2) Непредставянето на жалба или контакт няма никакви последствия за Вашите гаранционни претенции. Те обаче ни помагат да отстояваме собствените си искове срещу превозвача или транспортния застраховател.

12. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Българското материално право се прилага към настоящите общи условия, които имат силата на договор между страните.

Стълкновителните разпоредби на българското право не се прилагат.

13. СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ

Всеки спор, възникнал във връзка със сключването, изпълнението, неизпълнението и прекратяването на договора между страните (отчитайки че тези общи условия имат силата на договор след приемането им от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ), се решава в дух на добра воля и с цел намиране на приемливо решение. В случай, че такова решение не бъде намерено в срок от 30 дни от възникването на спора, всяка от страните има право да го отнесе за разглеждане и решаване от АС при БТПП въз основа на неговия Правилник за разглеждане и решаване на дела, основани на арбитражни споразумения. Решението е задължително за страните. Разноските се поемат и са за сметка на загубилата делото страна.

14. Клауза за делимост

Ако отделни разпоредби на договора с клиента, включително тези Общи условия, са или стават неефективни изцяло или частично, или ако споразуменията съдържат пропуск, това не засяга валидността на останалите разпоредби.