ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ

От 09.01.2016 г. Регламент (ЕС) № 524/2013 (Регламент за ОРС) влезе в сила по отношение на онлайн разрешаването на спорове в областта на потребителите. Той се прилага за извънсъдебно разрешаване на спорове относно договорни задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби или договори за онлайн услуги между потребители и онлайн търговци на дребно, и има за цел постигането на високо ниво на защита на потребителите на европейския вътрешен пазар. Възможността за онлайн разрешаване на спорове, предлага просто, ефективно, бързо и рентабилно извънсъдебно разрешаване на спорове. Използването на платформата е безплатно,

Връзка към платформата на ОS на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Нашият e-mail адрес е: office@tradefy.eu


ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА ЗА СДЕЛКА

1. Като потребител имате право да се откажете от този договор в срок от четиринадесет дни, без да посочвате причина.

Срокът за анулиране е четиринадесет дни от деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас, което не е превозвачът, е получило поръчаните стоки.

2. За да упражните правото си на отказ, трябва да се свържете с Търговеца чрез ясно изявление (чрез писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) за решението ви да се оттеглите от този договор. Можете да използвате приложения формуляр за отказ.

3. За да се спази срокът за анулиране, е достатъчно да изпратите известието за упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

4. Последици от отмяната

Ако се откажете от това Споразумение, търговецът е длъжен да върне всички плащания, които е получил от Вас, включително таксите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора на различен метод на доставка от стандартната доставка предлагана от търговеца), най-късно в срок от четиринадесет дни от датата, на която уведомлението за отмяната на този договор е достигнало до търговеца. За възстановяване на сумите търговецът ще използва същите начини за плащане, които сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако не е договорено друго с вас; 

В никакъв случай няма да бъдете таксувани за тези обратни плащания.

5. Търговецът има право да откаже да ви върне парите, докато не върнете стоката или докато не предоставите доказателство, че сте върнали стоката.

Стоката трябва да бъде върнета незабавно и във всеки случай  не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която сте информирали търговецът за анулирането на този договор. Срокът се спазва, ако изпратите стоката преди изтичането на четиринадесетдневния срок.

Вие поемате непосредствените разходи за връщане на стоките.

Търговецът има право да изиска вие да заплатите за евентуална загуба на стойност на стоката, ако тази загуба на стойност се дължи на обработка, която не е необходима за проверка на естеството, характеристиките и функционалността на стоките.


ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ

(Ако искате да отмените договора, моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно.)

• На

[посочете името, адреса и адреса на електронната поща на търговеца]:

• Аз / ние (*) отменям договора, сключен от мен / нас (*) за закупуване на следните стоки (*) /

• Поръчани на (*) / получено на (*)

• Име на потребителя (ите)

• Адрес на потребителя (ите)

• Подпис на потребителя (ите) (само когато е уведомен на хартия)

• дата

_______________

(*) Изтрийте по целесъобразност.Изключения от правото на отказ 

 (2) Освен ако не е договорено друго между страните, правото на отказ не се прилага за следните договори:


•при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Купувача и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;


•при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;


•при доставка на стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;


•при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;


•при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;


•при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;


•при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;


•при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Купувача, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.